ལོ་རིམ་དགུ་པའི་སྟོད་ཆ། ཚིག་རྒྱན་རིག་པའི་ཤེས་བྱ།༢ 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།