མཐོ་འབྲིང་།
ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་དྲ་བ།

མཐོ་འབྲིང་།ཕྱི་ལོག་པ །

    ངོས:1/2 ངོས་རེར་ནང་དོན་24 འཆར་ཐུབ། སྡོམ་པས་ནང་དོན་29   གཙོ་ངོས  གོང་ངོས  ཞོལ་ངོས  མཇུག་ངོས