མཐོ་འབྲིང་ལོ་རིམ་དང་བོའི་བོད་ཡིག་གི་བར་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི།
ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་དྲ་བ།
མཐོ་འབྲིང་ལོ་རིམ་དང་བོའི་བོད་ཡིག་གི་བར་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི།

མཐོ་འབྲིང་ལོ་རིམ་དང་བོའི་བོད་ཡིག་གི་བར་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི།

སློབ་རིམ: མཐོ་གཅིག་སྟོད་ཆ རྣམ་པ: .docx

ལས་ཁུངས:མི་གསལ སྤེལ་དུས:2021-10-28

ཡིག་གཟུགས:ཧི་མ་ལ་ཡ སྐད་རིགས:བོད་ཡིག

རྩོམ་པ་པོ:མི་གསལ ཕབ་ལེན་གྲངས།:

    ངོ་སྤྲོད་མདོ་བསྡུས །

ཀློག་གྲངས་མང་ཤོས།

ནང་དོན་གསར་ཤོས།