མཐོ་འབྲིང་རིམ་པ་གཉིས་པའི་སྐད་ཡིག་གི་སྡེ་ཚན་བཞི་བ་དང་ལྔ་བའི་རྒྱུགས ། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།