གཞིས་རྩེ་མཐོ་འབྲིང་བཞི་པའི་༢༠༡༩ ༢༠༢༠ལོའི་ལོ་རིམ་དང་པོའི་སློབ་དུས་གཉིས་པའི་སློབ་དཀྱིལ་བོད་སྐད་ཡིག་རྒྱུགས་ཤོག 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།